Reglement gebruik sporthallen

In alle gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet, beslissen burgemeester en wethouders van Berg en Dal, zo nodig, na overleg met de betrokken gebruiker.

Definities

 • Onder gebruiker wordt verstaan het bestuur van de bond, vereniging, stichting, club of anderszins georganiseerde groep van personen met wie een gebruiksovereenkomst voor de sporthal is gesloten. Voor het geval geen bestuur aanwezig is, wordt onder gebruiker verstaan de persoon door wie de overeenkomst tot gebruik van de sporthal is ondertekend.
 • Onder beheerder wordt verstaan de door het college van burgemeester en wethouders aangestelde persoon die met het beheer van de sporthal is belast en namens hen optreedt.
 • Onder sporthal wordt, sporthal de Duffelt, spiegelzaal in sporthal de Duffelt, sportzaal Biga en sporthal Heuvelland, verstaan.

Omvang gebruik

 •  Het gebruik van de sporthal met bijbehorende ruimten, ten behoeve van gymnastieklessen of sport- en spelbeoefening, is alleen toegestaan na het sluiten van een gebruiksovereenkomst en met inachtneming van de voorwaarden en bepalingen, vervat in de gesloten gebruiksovereenkomst en de navolgende artikelen.
 • Het gebruik van de sporthal beperkt zich uitsluitend tot de in de gebruiksovereenkomst genoemde ruimten tijdens genoemde dagen, perioden en tijdstippen. De tijd benodigd voor het op- en afbouwen behoort tot de gebruikstijd.
 • De aangewezen was- en kleedgelegenheden mogen vanaf 15 minuten vóór en tot 30 minuten na de vastgestelde gebruikstijd worden gebruikt.
 • De gebruiker mag de sporthal en de daartoe behorende inventaris uitsluitend gebruiken overeenkomstig de daarvoor bestemde doeleinden. Tot de sporthal behorende inventaris mag in geen geval buiten het gebouw worden gebracht.
 • De aanwezige geluidsinstallatie en elektronische scoreborden mogen uitsluitend worden gebruikt met toestemming van de beheerder

Toegang

 • De sporthal is uitsluitend toegankelijk voor de onder verantwoordelijkheid van de gebruiker staande groep van personen, die actief aan de gymnastieklessen, sport- en speloefeningen deelneemt, alsmede voor bestuursleden, trainers, groeps- en sportleiders. De gebruiker mag onder diens verantwoordelijkheid toeschouwers uitsluitend toelaten tot de voor hen bestemde ruimten. Door de beheerder kunnen nadere voorwaarden worden gesteld waaronder toeschouwers tot de sporthal mogen worden toegelaten. Deze voorwaarden kunnen onder meer betrekking hebben op het maximum aantal toeschouwers dat mag worden toegelaten, de entreeheffing en het toezicht op de toeschouwers.
 • De gebruiker heeft 15 minuten voor de reservering van de accommodatie toegang tot de (sport)accommodatie via de toegangsapp en/ of toegangspas.
 • Gedurende het gebruik van de sporthal kan de deur standaard maximaal 15 minuten worden geopend. In onderling overleg met de beheerder kan dit worden verruimd.

Toegestaan gebruik i.v.m. brandveiligheid

 • Tot de sporthal mogen alleen personen worden toegelaten en aanwezig zijn, indien en zolang voldoende door de gebruiker aangewezen en met de leiding belaste personen aanwezig zijn. De leiding is verantwoordelijk voor de naleving van dit reglement en zorgt ervoor bekend te zijn met de situatie ter plaatse m.n. met vluchtroutes en dergelijke. In geval van een ernstige calamiteit stopt de leiding onmiddellijk het gebruik, meldt de calamiteit aan de beheerder, of bij diens afwezigheid via alarmnummer 112 en draagt zorg voor de veiligheid van de onder diens leiding staande personen.
 • De door burgemeester en wethouders van Berg en Dal aan te wijzen personen of de beheerder hebben altijd vrije toegang tot de sporthal.

Sporthal De Duffelt

 • In de sporthal mogen nooit meer dan 317 personen gelijktijdig aanwezig zijn
 • Het aantal gelijktijdig aanwezige personen in het gebouw mag nooit meer dan 663 bedragen.
 • Indien meer dan de hierboven genoemde aantal personen gelijktijdig aanwezig in de genoemde ruimtes, is schriftelijke toestemming nodig van de beheerder en zal waar nodig aanvullende vergunningen moeten worden aangevraagd. 

Sportzaal Biga

 • In de sportzaal mogen nooit meer dan 90 personen gelijktijdig aanwezig zijn.
 • In de kantine mogen nooit meer dan 87 personen gelijktijdig aanwezig zijn
 • Op de tribune mogen nooit meer dan 154 personen gelijktijdig aanwezig zijn
 • Het aantal gelijktijdig aanwezige personen in het gebouw mag nooit meer dan 331 bedragen
 • Indien meer dan de hierboven genoemde aantal personen gelijktijdig aanwezig in de genoemde ruimtes, is schriftelijke toestemming nodig van de beheerder en zal waar nodig aanvullende vergunningen moeten worden aangevraagd.

Sporthal Heuvelland

 • Op de sportvloer hal 1 mogen nooit meer dan 317 personen gelijktijdig aanwezig zijn.
 • Op de tribune hal 1 mogen nooit meer dan 198 personen gelijktijdig aanwezig zijn.
 • Op de sportvloer hal 2 mogen nooit meer dan 317 personen gelijktijdig aanwezig zijn.
 • Op de tribune sporthal 2 mogen nooit meer dan 60 personen gelijktijdig aanwezig zijn.
 • Het aantal gelijktijdig aanwezige personen in het gebouw mag nooit meer dan 892 bedragen.
 • Indien meer dan de hierboven genoemde aantal personen gelijktijdig aanwezig in de genoemde ruimtes, is schriftelijke toestemming nodig van de beheerder en zal waar nodig aanvullende vergunningen moeten worden aangevraagd.

Verplichtingen gebruiker

 • Voor de aanvang van het gebruik dient de gebruiker na te gaan of het ter gebruik gestelde zich in goede staat bevindt. Bij het constateren van onregelmatigheden dient de gebruiker dit onmiddellijk te melden bij de beheerder. De gebruiker aanvaardt de sporthal te gebruiken in de staat waarin dit zich op het moment van ingebruikneming bevindt.
 • Rijwielen, bromfietsen en motorvoertuigen moeten in de daartoe bestemde ruimten c.q. vakken worden geplaatst. Alle inritten dienen te allen tijde obstakelvrij te blijven. Brandkranen dienen te allen tijde vrij bereikbaar te blijven. De ingang, de doorgangen, de nooduitgangen, de gangpaden, de trap en de vluchtwegen moeten te allen tijde over de volle breedte zijn vrijgehouden van obstakels.
 • De leiding van de gymnastieklessen en sport- en speloefeningen, al dan niet met gebruikmaking van de in de sporthal aanwezige vaste en losse toestellen, mag alleen worden opgedragen aan personen, die qua opleiding en/of ervaring in staat geacht moeten worden deze gymnastieklessen en sport- en speloefeningen, mede met het oog op de aard en samenstelling van de groep, op een verantwoorde wijze te geven.
 • De gebruiker en de door hem met de leiding belaste personen, dienen te zorgen voor een ordelijk en hygiënisch gebruik van de hal, de kleed- en wasgelegenheden, leidersruimten, toiletten, gangen en portalen en dienen elke onnodige verontreiniging van deze ruimten en het daarbij behorende onbebouwde terrein te voorkomen.
 • De vloer van de oefenzaal mag alleen worden betreden met daarvoor geschikte gymnastiekschoenen of sportschoenen die niet daarbuiten zijn gedragen. Gymnastiekschoenen of sportschoenen met zwarte zolen mogen niet worden gedragen. Het is verboden de zaalvloer met blote voeten te betreden.
 • Alle toestellen, werktuigen en materialen inbegrepen, moeten op zodanige wijze worden verplaatst, dat geen beschadigingen ontstaan aan de dekvloer of aan de toestellen zelf. De toestellen mogen alleen op een veilige en daarvoor bestemde wijze worden gebruikt in aanwezigheid en onder toezicht van de eerder genoemde gekwalificeerde leiding. De toestellen en werktuigen mogen in geen geval over de vloer worden gesleept of geschoven. Na gebruik dienen de toestellen, werktuigen en overige materialen zorgvuldig op de bestemde plaatsen te worden opgeborgen.
 • Eventuele beschadigingen aan het gebouw en/of de inventaris, waaronder vermissing van bepaalde voorwerpen, door de gebruiker veroorzaakt of ontdekt, dienen onmiddellijk te worden gemeld aan de beheerder.
 • De gebruiker en de onder zijn verantwoordelijkheid werkende personen zijn verplicht de aanwijzingen van de beheerder of diens vervanger stipt en onmiddellijk op te volgen.
 • Personen die zich schuldig maken aan aanstootgevend gedrag, de orde verstoren, de veiligheid van zichzelf of van anderen in gevaar brengen, dan wel handelen in strijd met één of meer bepalingen van dit reglement dan wel de gesloten gebruiksovereenkomst, worden door de gebruiker of de beheerder uit de sporthal verwijderd.
 • Voor gebruikers die een eigen toegangspas/-app hebben ontvangen geldt:
  - De gebruiker dient zorgvuldig om te gaan met de ontvangen toegangspas en toegangsapp.
  - Verlies van de toegangspas brengt vervangingskosten met zich mee en verlies van de pas wordt gelijk gemeld bij de beheerder.
  - Na gebruik, bij het verlaten van het gebouw, dienen de gebruikers alle deuren te sluiten alle verlichting uit te schakelen.
 • Gebruikers zijn verantwoordelijk dat er geen onbevoegde personen het gebouw betreden tijdens het gebruik.

Verboden

 • Het is de gebruiker zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan:
  - de sporthal geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven;
  - eigen materiaal of gereedschappen in de sporthal te gebruiken of op te slaan zonder toestemming van de beheerder;
  - indien de gebruiker een eigen toegangssleutel van het gebouw heeft ontvangen deze  sleutel aan derden ter beschikking te stellen;
  - in de sportzaal reclameaanduidingen, bekendmakingen of andere aanduidingen van tijdelijke en blijvende aard aan te brengen;
  - stoffering of versiering in elke vorm aan te brengen;
 • In de gehele accommodatie mag niet worden gerookt. Het is de gebruiker niet toegestaan zelf meegebrachte drank- snoep- en etenswaren te verstrekken of te gebruiken anders dan in overleg met de beheerder. Het is de gebruiker verboden artikelen, in welke vorm dan ook, in de sportzaal of op het daarbij behorende onbebouwde terrein te verkopen of te koop aan te bieden.
 • Het is eenieder verboden gebruik te maken van de nooduitgangen anders dan bij een gemelde calamiteit.
 • Het is ten strengste verboden om de deur open te houden met voorwerpen. De gebruiker is aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade.

Aansprakelijkheid

 • De gebruiker is tegenover burgemeester en wethouders van Berg en Dal en de beheerder verantwoordelijk voor degenen, die door hem voor de beoefening van gymnastiek, sport of spel of als toeschouwer tot de sporthal worden toegelaten.
 • De gemeente Berg en Dal kan door de gebruiker of door de onder zijn verantwoordelijkheid in de sporthal aanwezige personen, in geen enkel opzicht aansprakelijk worden gesteld wegens schade aan personen of goed, vermissing, verlies of beschadiging van goederen en eigendommen daaronder begrepen. De gebruiker vrijwaart de gemeente Berg en Dal bij voorbaat voor elke actie tot schadevergoeding in deze.
 • De gemeente Berg en Dal draagt geen verantwoordelijkheid voor voorwerpen, welke de gebruiker in de sporthal, hetzij met, hetzij zonder medeweten van Burgemeester en Wethouders van Berg en Dal en/of de beheerder, heeft aangebracht of achtergelaten.
 • De gebruiker is aansprakelijk voor eventuele schade aan het gebouw en de inventaris die aan zijn toedoen, of door toedoen van personen waarvoor de gebruiker verantwoording draagt, te wijten is.
 • De gebruiker is verantwoordelijk voor het in voorkomende gevallen te voorzien in BHV/EHBO/AED-toezicht.

Annuleringsregeling

 • De gebruiker kan de reservering van de accommodatie kosteloos annuleren tot 14 dagen voor het begin van het gebruik van de accommodatie.
 • De gebruiker betaalt 50% van de gebruiksvergoeding bij het annuleren van de reservering van de accommodatie tussen de 8 tot 14 dagen voor het gebruik.
 • De gebruiker betaalt de volledige gebruiksvergoeding bij het annuleren van de reservering van de accommodatie tussen de 0 en 7 dagen voor het gebruik.

Bevoegdheden beheerder

 • De beheerder is bevoegd voor het einde van de toegestane gebruikstijd het gebruik stop te zetten, opdat tijdig kan worden opgeruimd waardoor de volgende gebruiker op tijd kan beginnen.
 • Burgemeester en wethouders van Berg en Dal en namens hen de beheerder, kunnen ook personen, die naar hun oordeel niet voldoen aan de bij punt 4 bol 3 genoemde eisen (m.b.t. kwalitatieve leiding), de toegang tot de sporthal ontzeggen.
 • Indien de gebruiker de verplichtingen uit hoofde van dit reglement niet of onvoldoende nakomt, of in gebreke is de verschuldigde gebruiksvergoeding tijdig te betalen, hebben burgemeester en wethouders van Berg en Dal en namens hen de beheerder het recht om het toegestane gebruik onmiddellijk te beëindigen zonder aanspraak van de zijde van de gebruiker op restitutie van betaalde of nog verschuldigde gebruiksvergoeding. Bij niet tijdige betaling kunnen kosten in rekening worden gebracht.
 • Alle beschadigingen, vermissing van bepaalde voorwerpen daaronder begrepen, zullen door de gemeente Berg en Dal worden hersteld en wel op kosten van de gebruiker indien en voor zover die beschadigingen aan het toedoen of nalatigheden van de gebruiker zijn te wijten.
 • Kosten die voortvloeien uit nalatigheid ten aanzien van vervuiling, onnodig energieverbruik, afsluiten gebouw en oneigenlijk gebruik van nooduitgangen zullen bij de gebruiker in rekening worden gebracht. Bijvoorbeeld indien extra schoonmaakwerk achteraf noodzakelijk blijkt of indien verlichting onnodig ingeschakeld blijft. Dit ter beoordeling door de beheerder.
 • De beheerder heeft het recht voor het gebruik van de sporthal door gebruiker te onderbreken om de hal ter beschikking te hebben voor bijzondere evenementen of plotseling noodzakelijk gebleken onderhoudswerkzaamheden. Indien mogelijk zal voortijdig overleg worden gepleegd met de gebruiker.