1. Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.
 2. Bezoekers die niet zwemvaardig zijn, wordt slechts toegang verleend onder begeleiding van een volwassene die zwemvaardig is.
 3. Het is verboden:
  • Rondom de baden, in kleedruimte, terrassen en in de douchegelegenheden  hard te lopen.
  • Zicht met meer dan 1 persoon tegelijk in de 1-persoonscabines te bevinden.
 4. De bezoekers dienen de aanwijzingen van het personeel onmiddellijk op te volgen.
 5. Indien men zich niet conform de gestelde regels gedraagt, kan aan de bezoekers de toegang worden ontzegd.
 6. Het is verboden om onderstaande zaken binnen de accommodatie inclusief het buitenterrein te brengen en te gebruiken:
  • Drugs.
  • Glaswerk, waaronder flessen en thermoskannen.
  • Slag- en steekwapens, alsmede andere verdedigings- en aanvalsmiddelen en voorwerpen die lichamelijk letsel kunnen aanbrengen zoals injectienaalden (m.u.v. diabetici).
  • Spelmateriaal, zoals luchtbedden, bootjes, ballen. Drijfmiddelen voor kinderen zijn wel toegestaan en worden eventueel door de accommodatie beschikbaar gesteld, wanneer zij samen met ouders/begeleiders gebruik maken van de accommodatie.
  • Apparatuur waarbij een 220-voltaansluiting door middel van een kabelaansluiting nodig is .
 7. Er is een rookverbod in het gehele gebouw.
 8. Er is een verbod op meenemen van huisdieren in het gehele gebouw.
 9. Bezoeker met een medische beperking (bijv. epilepsie en suikerziekte) dienen dit vooraf te melden bij het toezichthoudend personeel.
 10. De gemeente behoudt zich het recht, indien noodzakelijk, voor om de openingstijden te wijzigen of het complex geheel of gedeeltelijk te sluiten.
 11. Zaken worden niet in bewaring genomen. Het opbergen van kleding en waardevolle zaken dient te geschieden in de garderobekluisjes.
 12. Bij het verlaten dienen kluisjes leeg te worden achtergelaten.
 13. Van gevonden zaken dient onmiddellijk een melding bij de receptie te worden gemaakt.
 14. Met betrekking tot aansprakelijkheid:
  • Het gebruik maken van de accommodatie geschiedt geheel op eigen risico.
  • De gemeente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, ontvreemding en beschadiging van eigendommen van bezoekers aan de accommodatie en de daarbij behorende faciliteiten.
  • Bezoekers die schade toebrengen aan eigendommen van het bad en/of de faciliteiten worden aansprakelijk gesteld voor alle kosten voortvloeiende uit reparatie en/of vervanging.
  • Bij diefstal en/of vernieling van zaken die onderdeel uitmaken van de accommodatie wordt in alle gevallen aangifte gedaan bij de politie.
 15. Bezoekers dienen zich aan de in het maatschappelijk verkeer geldende gedragsregels te houden, zodat de orde en veiligheid wordt gewaarborgd.
  • Baan 4 word tijdens het vrijzwemmen gebruikt voor snelle zwemmers, deze baan moet worden vrijgemaakt door andere zwemmers als er een snelle zwemmer zich in het zwembad begeeft.
 16. Kantoren, personeelsruimten en technische ruimten alsmede de fietsenstalling voor het personeel zijn niet toegankelijk voor bezoekers.
 17. Bij dreigend onweer dient het zwembad op aanwijzing van het personeel direct te worden ontruimd.
 18. Met betrekking tot hygiëne:
  • Bezoekers dienen te douchen alvorens de zwembaden te betreden. Het gebruik van zeep/shampoo is alleen toegestaan in de doucheruimten.
  • Het dragen van op straat gedragen schoeisel rondom de zwembaden is niet toegestaan.
  • Het dragen van zwemkleding in en om de zwembaden is verplicht.
  • Het nuttigen van etenswaren is alleen toegestaan de banken en stoelen lang de kant van het zwembad.
  • Bij het lijden aan een besmettelijke ziekten en/of open wonden word de toegang tot de accommodatie ontzegd.
 19. Bij (herhaaldelijk) schending van de hierboven genoemde bepalingen kunnen bezoekers, door of namens de gemeente, de toegang tot de accommodatie worden ontzegd, of kunnen bezoekers uit de accommodatie worden verwijderd. Bezoekers kunnen ingeval van verwijdering geen aanspraak maken op restitutie van entreegeld. Van de reden voor ontzegging van de toegang wordt melding gemaakt bij de politie.
 20. Indien de bezoeker en/of ouder er zelf voor kiest om te stoppen zal er geen restitueren plaatsvinden.
 21. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt beslist door de gemeente.
 22.  In bijzondere gevallen is de gemeente bevoegd af te wijken van het reglement en tijdelijke maatregelen op te stellen.